កញ្ចក់ឡែនមានរាងកោងតែម្ខាងហើយស្តើងពុំមានការបន្ថែមប្រាក់ពីលើ
អ្នកផលិតល្បីក្នុងប្រទេស/កញ្ចក់ឡែនមានគុណភាពខ្ពស់

US$0

  • សេវាកម្មរបស់ OWNDAYS

    កញ្ចក់ឡែនមានរាងកោងតែម្ខាងហើយស្តើង ប្រាក់បន្ថែមគឺ US$0

    ចំណាយពេលយ៉ាងខ្លី20នាទី

    ការផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់ឡែន ក្រុមហ៊ុនដទៃគ្រាន់តែស៊ុមគឺ US$58.00

  • វ៉ែនតា/ស៊ុម

Pick up

បញ្ជីម៉ាក

ស្វែងរកហាង
kh ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
8 មោះហាង
Eye Camp

EYE CAMP

យើងនឹងអាចមើលឃើញ«ជាមួយគ្នា»

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ OWNDAYS បានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពCSR ដោយផ្តល់វ៉ែនតាទៅឲ្យអ្នកដែលមិនអាចទិញវ៉ែនតាប្រើបានដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗ ដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌា នេប៉ាល់ ហ្វីលីពីន កម្ពុជា ។ល។ ហើយយើងក៏បានផ្តល់ជំនួយវ៉ែនតា2,000ដើមទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះនៅអំឡុងគ្រោះរញ្ជួយដីនិងត្ស៊ុណាមិនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសជប៉ុន។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ យើងបានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពថ្មីដោយគាំទ្រដល់សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលឆ្កែនាំផ្លូវ និងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់/ផ្សព្វផ្សាយពីឆ្កែនាំផ្លូវ។

ទំព័រ EYE CAMPគឺនៅទីនេះ

Instagram

#OWNDAYS

TOP

TOP