2022.08.29 | ព័ត៌មានហាងថ្មី

Tue. 20 Sep. 2022 OWNDAYS Chip Mong 271 Mega Mall Store Now Open!

Store Details

  • អាសយដ្ឋាន

    Lot 103 & Lot 104, 1st Floor, Chip Mong 271 Mega Mall #St.271, Phum Prek Ta Nu,
    Sangkat Chak Angrae Leu, Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia.

  • ម៉ោងបើកអាជីវកម្ម

    09:00-22:00

Back to list
TOP

TOP