ផលិតផលវ៉ែនតាដែលលក់ដាច់ជាងគេ / ផលិតផលវ៉ែនតាថ្មី

ផលិតផលវ៉ែនតាOWNDAYSដែលលក់ដាច់ជាងគេ / ផលិតផលវ៉ែនតាថ្មី
កញ្ចក់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពស្ដើង ដែលជាប្រភេទកញ្ចក់Aspherical ដែលមានស្រទាប់ការពារកាំរស្មីUV និង អាចប្រឆាំងនឹងធូលីដី ជាពិសេសអាចប្រឆាំងនឹងភាពអ័ព្ទបានទៀត។

TOP

TOP