បញ្ជីផលិតផល

វ៉ែនតា/វ៉ែនតាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់OWNDAYSសុទ្ធតែមានភ្ជាប់ជាមួយកញ្ចក់ឡែនមានរាងកោងតែម្ខាងហើយស្តើងដែលមានក្រណាត់សម្អាត និងកាត់បន្ថយកាំរស្មី​UV។
យើងមានស៊ុមវ៉ែនតាប្លែកៗដែលត្រូវនឹងតម្រូវការអ្នក។

ដងវ៉ែនតា
             eco²xy
             ECO2021Q-1A
ECO2021Q-1A C1
US$98.00
ដងវ៉ែនតា
             OWNDAYS
             OR1050T-1A
OR1050T-1A C1
US$58.00
ដងវ៉ែនតា
             Junni
             JU1021G-1A
JU1021G-1A C1
US$98.00
ដងវ៉ែនតា
             FUWA CELLU
             FC2026T-1A
FC2026T-1A C1
US$78.00
ដងវ៉ែនតា
             FUWA CELLU
             FC2021S-0A
FC2021S-0A C1
US$78.00
ដងវ៉ែនតា
             AIR Ultem Classic
             AU2081T-0S
AU2081T-0S C1
US$138.00
ដងវ៉ែនតា
             AIR Ultem
             AU2071T-0S
AU2071T-0S C1
US$118.00
ដងវ៉ែនតា
             Junni
             JU2029K-0S
JU2029K-0S C1
US$98.00
ដងវ៉ែនតា
             Memory Metal
             MM1007B-0S
MM1007B-0S C1
US$138.00
ដងវ៉ែនតា
             FUWA CELLU
             FC2020S-0S
FC2020S-0S C1
US$78.00
វ៉ែនតាការពាពន្លឺព្រះអាទិត្យ
             OWNDAYS
             SUN2072B-0S
SUN2072B-0S C1
US$48.00
វ៉ែនតាការពាពន្លឺព្រះអាទិត្យ
             Junni
             JU3004B-0S
JU3004B-0S C1
US$48.00
វ៉ែនតាការពាពន្លឺព្រះអាទិត្យ
             OWNDAYS
             SUN2073B-9A
SUN2073B-9A C1
US$48.00
ដងវ៉ែនតា
             Junni
             JU1018N-9A
JU1018N-9A C1
US$98.00
ដងវ៉ែនតា
             AIR Ultem
             AU2057T-9S
AU2057T-9S C1
US$118.00
ដងវ៉ែនតា
             OWNDAYS
             OR1040T-9S
OR1040T-9S C1
US$58.00
ដងវ៉ែនតា
             OWNDAYS
             OR1039T-9S
OR1039T-9S C1
US$58.00
ដងវ៉ែនតា
             John Dillinger
             JD1020G-9S
JD1020G-9S C1
US$118.00
វ៉ែនតាការពាពន្លឺព្រះអាទិត្យ
             OWNDAYS
             SUN2059T-9S
SUN2059T-9S C1
US$48.00
វ៉ែនតាការពាពន្លឺព្រះអាទិត្យ
             OWNDAYS
             SUN1038T-9S
SUN1038T-9S C1
US$48.00
ដងវ៉ែនតា
             eco²xy
             ECO2014K-8A
ECO2014K-8A C1
US$98.00
ដងវ៉ែនតា
             OWNDAYS
             OR1030S-8A
OR1030S-8A C1
US$78.00
វ៉ែនតាការពាពន្លឺព្រះអាទិត្យ
             OWNDAYS
             SW3004B-8A
SW3004B-8A C1
US$48.00
ដងវ៉ែនតា
             Junni
             JU2022S-8S
JU2022S-8S C1
US$98.00
ដងវ៉ែនតា
             OWNDAYS
             OR2043S-8S
OR2043S-8S C1
US$58.00
ដងវ៉ែនតា
             AIR Ultem
             AU2043-N
AU2043-N C1
US$118.00
វ៉ែនតាការពាពន្លឺព្រះអាទិត្យ
             OWNDAYS
             SUN2050-T
SUN2050-T C1
US$48.00
ដងវ៉ែនតា
             FUWA CELLU
             FC2007-T
FC2007-T C1
US$58.00
ដងវ៉ែនតា
             AIR Ultem
             AU2035-Q
AU2035-Q C1
US$138.00
ដងវ៉ែនតា
             AIR Ultem
             AU2034-Q
AU2034-Q C1
US$138.00
TOP

TOP